Đối thoại ngắn

1.
Minh: Mẹ ơi, Minh đau ở đây (lấy tay chỉ lên đầu)
Mẹ: Sao con lại đau
Minh: Athir (?) làm Minh đau
Me: Để mẹ xem nào (mẹ xoa xít một tí), lần sau bạn Athir làm con đau thì con bảo bạn thế nào?
Minh: Don’t hurt Minh, it is not nice, Athir. I don’t like it (đừng có làm Minh đau, thế là không tốt đâu, Minh không thích thế).
Nói xong nhảy tót đi chơi tiếp.
2.
Minh: Mẹ lấy cơm cho Minh, mẹ lấy “big one”, “daddy one” and “baby one” cho Minh.
Thế là mẹ đơm cơm cho Minh, cứ xong một thìa thì mẹ được Minh chỉ đạo tiếp cho đủ 3 thìa.
3.
Minh lấy bánh đưa cho bố mẹ, vừa đưa vừa giải thích:
– Đây là ba Khu one, đây là mummy one, đây là Minh one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded